G A L L E R Y

TYPE A

Name : Figaro(mix)
Name : Berry(toy poodle)
Name : Chris(cory)
Name : Shawn(mix)
Name : Bosco(French bulldog )
Name : teresa(pomeranian)

TYPE B

Name : Fubuki(mix)
Name : Sora(mix)
Name : Kuro(mix)
Name : teresa(mix)
Name : Qoo(shiba)
Name : Sora(French bulldog )
Name : Rio(toy poodle)